نحوه ارسال بار مشتریان

ارسال محصولات با اجاره ی خودرو باری از باربری های معتبر صورت میگیرد. راننده ی خودروی باری هنگام بارگیری می بایست حواله خروج بار را امضا کرده و یک نسخه نزد خود و یک نسخه به این مجموعه تحویل دهد.

ادامه مطلب